Ιστορικό

1984

Η εταιρεία ξεκινάει σαν ατομική με την επωνυμία «Ιωάννης Παπαλέξης» και ασχολείται εξαρχής με τον τομέα της Εμπορίας Παλαιών Μετάλλων

2006

Η εταιρεία μετασχηματίζεται σε ομόρρυθμο με την επωνυμία «Ι.ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ε.ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ο.Ε.» και έκτοτε συνεχίζει την ανοδική της πορεία στον τομέα της Ανακύκλωσης Παλαιών Μετάλλων

2010

Η εταιρεία δραστηριοποιείται πανελληνίως στο χώρο της Εμπορίας και Ανακύκλωσης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Είναι πλήρως αδειοδοτημένη, σε εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία.

Αποκτά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Αθίκια Κορινθίας και δημιουργεί σύγχρονη ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α.Η.Η.Ε.), καταβάλλοντας, έτσι, κάθε προσπάθεια και λαμβάνοντας κάθε μέτρο που απαιτείται ώστε να συνδυάσει άριστα τις εμπορικές της δραστηριότητες με τις κοινωνικές αρχές της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος

2012

Δημιουργεί αδειοδοτημένο ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΠΛΟΙΩΝ σε μισθωμένο χώρο στο Πέραμα Αττικής

2014

Μπαίνει δυναμικά στον τομέα των λιμενικών και θαλάσσιων έργων, αποκτώντας το δικό της ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ

2015

Η εταιρεία μετασχηματίζεται σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εφεξής λειτουργεί με την εμπορική επωνυμία «Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο «Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.»

2017

Επέκταση δραστηριοτήτων στην ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στα Αθίκια Κορινθίας :

Α. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΗΗΕ που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014

Β. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ (ΑΚΜ)

Γ. ΔΙΑΛΥΣΗ Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Μ1-Ν1, ΒΑΡΕΑ)

Εγγεγραμμένη στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ), του ΥΠΕΚΑ, σε εναρμόνιση με το περιβαλλοντικό και νομοθετικό πλαίσιο