Κατηγορίες Ο.Τ.Κ.Ζ. που ανακυκλώνουμε

Μ1-Ν1 (Επιβατηγά, Φορτηγά & Τρίκυκλα έως 3.5 τόνων)

Βαρέα (Φορτηγά άνω των 3.5 τόνων)

Δίκυκλα

Διαδικασία Ανακύκλωσης και οριστικής διαγραφής οχήματος έως 3.5 τόνων

 1. Παράδοση του οχήματός σας στις εγκαταστάσεις μας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. Έλεγχος για την κατάσταση του οχήματος και έλεγχος για την πληρότητα των δικαιολογητικών.
 3. Έκδοση Δελτίου Παραλαβής ή/και Τιμολογίου και Έκδοση Βεβαίωσης Παραλαβής.
  Μετά την παραλαβή του οχήματος και την έκδοση της «Βεβαίωσης Παραλαβής» από το Συμβεβλημένο με την Ε.Δ.Ο.Ε. Κέντρο Ανακύκλωσης της εταιρείας μας δεν έχετε καμία άλλη υποχρέωση.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Οριστικής Διαγραφής (περίπου 10 ημέρες) σας αποστέλλουμε το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» στη Ταχυδρομική σας Διεύθυνση.

Δικαιολογητικά για οριστική Διαγραφή Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

ΙΔΙΩΤΗΣ
  1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
   Πρωτότυπη ή σε περίπτωση απώλειας υπηρεσιακό αντίγραφο με σφραγίδα υπουργείου μεταφορών.
   Η άδεια θα πρέπει να είναι χωρίς παρακράτηση κυριότητας ή αμεταβίβαστο ή φόρο κληρονομιάς ή οτιδήποτε που δηλώνει ότι το όχημα είναι δεσμευμένο.
   Από 5/11/2021 που ψηφίστηκε ο νόμος 4850, προβλέπεται αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης κυριότητας για οχήματα που προορίζονται για οριστική διαγραφή και ισχύει μετά την πάροδο 7 ΕΤΩΝ από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.
   ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με τον νόμο οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων θα πρέπει να προσκομίζουν και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να αναφέρεται ότι: “ΔΕΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ …………………..”. Επιπλέον μπορεί να χρειαστεί από το Υπουργείο Μεταφορών «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ι3 Η΄ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»
  2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας
  3. Αστυνομική ταυτότητα ιδιοκτήτη/των
  4. Αστυνομική ταυτότητα εκπροσώπου ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που το όχημα δεν παραδοθεί από τον ιδιοκτήτη
  5. Υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Α.Τ. ή ΚΕΠ από όλους τους ιδιοκτήτες!
  6. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου
   Πρωτότυπο ή σε περίπτωση απώλειας επικυρωμένο μηχανογραφημένο αντίγραφο «για χρήση στην ΕΔΟΕ» από το υπουργείο μεταφορών.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  Πρωτότυπη ή σε περίπτωση απώλειας υπηρεσιακό αντίγραφο με σφραγίδα υπουργείου μεταφορών.
  Η άδεια θα πρέπει να είναι χωρίς παρακράτηση κυριότητας ή αμεταβίβαστο ή φόρο κληρονομιάς ή οτιδήποτε που δηλώνει ότι το όχημα είναι δεσμευμένο.
  Από 5/11/2021 που ψηφίστηκε ο νόμος 4850, προβλέπεται αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης κυριότητας για οχήματα που προορίζονται για οριστική διαγραφή και ισχύει μετά την πάροδο 7 ΕΤΩΝ από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με τον νόμο οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων θα πρέπει να προσκομίζουν και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να αναφέρεται ότι: “ΔΕΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ …………………..”. Επιπλέον μπορεί να χρειαστεί από το Υπουργείο Μεταφορών «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ι3 Η΄ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»
 2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας
 3. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
 4. Αστυνομική ταυτότητα εξουσιοδοτούμενου, σε περίπτωση που το όχημα δεν παραδοθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου που θα παραδώσει το όχημα πρέπει να αναγράφονται και στο πρακτικό διοικητικού συμβουλίου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Α.Τ. ή ΚΕΠ από όλους τους ιδιοκτήτες!
 6. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου
  Πρωτότυπο ή σε περίπτωση απώλειας επικυρωμένο μηχανογραφημένο αντίγραφο «για χρήση στην ΕΔΟΕ» από το υπουργείο μεταφορών.

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα χρειαστούν επίσης:

Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.)
 1. Φωτοτυπία καταστατικού Εταιρείας (να φαίνονται επωνυμία, διάρκεια, εκπρόσωποι, διαχειριστής/ ή ΔΣ)
 2. Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
 3. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
 1. Φωτοτυπία ΦΕΚ εκπροσώπησης
 2. Φωτοτυπία ΦΕΚ σύστασης (να φαίνονται επωνυμία, διάρκεια, εκπρόσωποι, Δ.Σ.)

 3. Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
 4. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης

→ Εάν η εταιρία έχει πτωχεύσει θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση από τον εκκαθαριστή.

Σε περίπτωση που το όχημα βρίσκεται σε προσωρινή ακινησία χρειάζονται:

Για ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ-ΙΧ

 1. Διαβιβαστικό από την εφορία (έπειτα από αίτηση άρσης ακινησίας για οριστική διαγραφή στην εφορία.)
 2. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας με σφραγίδα υπουργείου μεταφορών.

Για ΦΟΡΤΗΓΑ

 1. Βεβαίωση ακινησίας από Υπουργείο Μεταφορών (ότι είναι κατατεθειμένες οι πινακίδες και η άδεια)
 2. Βιβλίο Μεταβολών
 • Σε περίπτωση απώλειας 1 ή 2 πινακίδων δήλωση απώλειας πινακίδων από την αστυνομία.
 • Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες βρίσκονται στην κατοχή της τροχαίας απευθυνθείτε στη τροχαία σας.
 • Εάν ο ιδιοκτήτης οχήματος είναι κλινήρης υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης από εκπρόσωπο του Κ.Ε.Π της περιοχής σας ώστε να επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη. Απευθυνθείτε στο Κ.Ε.Π.