Πολιτικές – Πιστοποιήσεις

Οι Πολιτικές Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία της Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε. εφαρμόζονται σε όλες τις Διαδικασίες του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2015, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 και Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018 που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει η Εταιρεία μας.

H Διοίκηση της εταιρείας καθιερώνει, εφαρμόζει και διατηρεί ενήμερες τις Πολιτικές Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία και οι οποίες:

  • είναι κατάλληλες για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης και υποστηρίζουν το στρατηγικό προσανατολισμό της Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε
  • παρέχουν ένα πλαίσιο για την καθιέρωση των στόχων ποιότητας
  • περιλαμβάνουν δέσμευση για την ικανοποίηση των εφαρμοσμένων απαιτήσεων
  • περιλαμβάνουν δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος και
  • γνωστοποιούνται, γίνονται κατανοητές και εφαρμόζονται εντός της επιχείρησης και είναι στην διάθεση των σχετικών ενδιαφερομένων μερών

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε τις πολιτικές της εταιρείας καθώς και τις πιστοποιήσεις: